Keywords Meta Tag sẽ không còn tác dụng với Google SEO nữa

seo

Google đã chính thức công bố rằng thẻ keywords meta tag sẽ không còn tác dụng khi SEO với Google nữa.
Matt Cutts – kỹ sư của Google nói rằng điều này có thể làm thất vọng các webmasters và các chuyên gia SEO trên các bộ máy tìm kiếm, đặc biệt là Google.

Đoạn keywords meta tag dạng như sau đây:
meta_tag_keywords_google

Xem thêm về Google does not use the keywords meta tag in web ranking.


So, what do you think ?