Posts tagged with: Google Talk

Tự động trả lời tin nhắn trong Google Talk

gmail_gtalkGtalk Autoreply là một phần mềm nhỏ miễn phí cho phép ta soạn một đoạn message để trả lời tự động cho Google Talk khi bạn đang ra ngoài hoặc không có bên cái máy tính của bạn. Tất cả việc ta cần làm là login vào tài khoản Gmail và nhập đoạn text message mà bạn muốn tự động trả lời khi đi vắng. Chương trình có thể thiết lập khởi động cùng Windows. Continue Reading