Posts tagged with: WinRAP

Ẩn các cửa sổ ứng dụng riêng tư với WinRAP

WinRAP – Windows Running Applications Protector là một ứng dụng nhỏ trên Windows cho phép chúng ta ẩn một số cửa sổ ứng dụng riêng tư trên desktop nhằm tránh một số ánh mắt tò mò của người khác bằng một tổ hợp phím nhanh gọn.
Chương trình còn kèm theo chức năng khóa không cho phép những đối tượng tò mò truy cập vào các ứng dụng đó.

Download WinRAP.