Tắt chức năng “Reopen Last Browsing Session” trong Internet Explorer 8

Reopen Last Browsing Session – Mở lại phiên làm việc cuối trong IE8 là tính năng giúp người dùng có thể nhanh chóng bật lại các tab, các trang web của phiên làm việc cuối vào lần sử dụng trước, tuy nhiên tính năng này lại làm mất tính riêng tư của từng người.
Bài viết sau hướng dẫn cho các bạn cách tắt chức năng Reopen Last Browsing Session này đi.

ie8-reopen-disable

Cách 1: Dùng Registry Editor

1. Vào Start > Run, gõ regedit rồi Enter để vào Registry Editor:
Tìm theo khóa sau:

HKEY_CURRENT_USER Software Policies Microsoft Internet Explorer

Click chuột phải chọn New Key và nhập vào tên: Recovery

2. Tạo mới một DWORD value và đặt tên là: NoReopenLastSession

3. Click đúp vào NoReopenLastSession mới tạo và đặt giá trị cho nó bằng 1

4. Thoát Registry Editor.

Cách 2: Dùng Group Policy Editor

1. Mở Group Policy Editor (gpedit.msc) và làm theo các bước:

ie-lasturl3

User Configuration | Administrative Templates | Windows Components | Internet Explorer

2. Thiết lập phần Turn off Reopen Last Browsing Session sang Enabled.

3. Thoát Group Policy Editor.

Chú ý: Khi ta kích hoạt trong Policy thì nó chỉ disable phần menu Reopen Last Browsing Session trong IE 8 thôi, thực tế nó vẫn lưu lại các phiên làm việc của bạn.


So, what do you think ?