Windows 7 Superbar cho Vista

superbar_fWindows 7 superbar theme cho Windows Vista – hoạt động tốt trên Vista x32 / x64 SP1 and SP2 RC , SP2 RTM

Yêu cầu:
Chạy Theme patcher – cài font invisible1.ttf vào hệ thống (click chuột phải chọn install).

Enable icons lớn trên thanh taskbar (click chuột phải vào quick launch, unlock, chọn set view to large icons) và import vào registry.

Sửa lại trong Registry như sau:

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
“MinWidth”=”56”

Sau đó copy theme vào C:\Windows\Resources\Themes và vào phần quản lí theme chọn themes vừa mới cài vào.

Click để phóng to

Download:

Windows 7 Superbar for Vista (link 1)
Windows 7 Superbar for Vista (link 2)


2 Comments

So, what do you think ?